Polityka prywatności

1. Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów w związku z dokonywaniem zamówień Produktów na stronie internetowej: www.sklep.bibliotekarium.pl przetwarzane są przez Bibliotekarium Hurtownia Książek i Księgarnia Tomasz Spiołek z siedzibą w Bydgoszczy (85-738), ul. Szajnochy 14, NIP 9532114329, Regon 381893014, który to podmiot jest administratorem tychże danych zgonie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

 2. Za przetwarzanie danych osobowych uważa się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych w ramach firmy.

 3. Powierzone dane, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej czy też numer telefonu, przetwarzane są do celów księgowych oraz w celu kontaktowania się z Klientem w związku z zawarciem oraz wykonywaniem umowy, a także do dostarczania informacji handlowych na rzecz Klienta, jeżeli Klient uprzednio wyraził na to zgodę.

 4. Zestawienia rachunków oraz faktury zawierające dane osobowe Klienta przekazywane są do Biura Rachunkowego.
  W celu dostarczenia przesyłki Właściciel przekazuje teleadresowe dane osobowe Klienta firmom, którym powierzane jest dostarczanie przesyłek:
  - DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-274, Mineralna 15
  - InPost Express sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, Wielicka 28
  - Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, Rodziny Hiszpańskich 8
 5. Bibliotekarium Hurtownia Książek i Księgarnia Tomasz Spiołek nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników sklepu.

 

2. Dostęp do danych osobowych

 

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również jest uprawniony do dokonywania w nich zmian oraz do żądania ich usunięcia.

 2. Powierzone Spółce dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym:

  1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)

  3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

  4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

 

3. Zasady bezpieczeństwa

 

 1. Bibliotekarium Hurtownia Książek i Księgarnia Tomasz Spiołek zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu wykorzystywaniu danych osobowych, jak również ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

4. Pliki cookies

 

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej www.sklep.bibliotekarium.pl Sklep wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego Klient łączy się z Internetem. Klient może korzystać ze strony internetowej Sklepu bez wykorzystywania tych plików, jednakże może to uniemożliwić poprawne korzystanie ze wszystkich opcji Sklepu.

 2. Pliki cookies (ciasteczka) umożliwiają sprawne identyfikowanie preferencji Klientów korzystających ze strony internetowej Sklepu, a także zbieranie danych statystycznych przez Sklep, w celu optymalizacji korzystania z usług Sklepu zgodnie z preferencjami Klienta.

 3. Udzielenie zgody na instalację plików cookies jest dobrowolne i następuje przed ich instalacją. Jeżeli Klient nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies, posiada możliwość odpowiedniej zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Opcje przeglądarki dopuszczają możliwość niezapisywania plików cookies lub informowania Klienta korzystającego z przeglądarki o każdorazowym zapisywaniu tych plików na jego urządzeniu. Istnieje również możliwość usuwania plików cookies po każdej wizycie na stronie internetowej Sklepu.